گروه رفاهی و درمانی نگین  افتخار دارد به منظور گسترش شبکه خدمت رسانی به مشترکین خود ، نسبت به عقد قرارداد با مراکز درمانی ، پزشکان و دندانپزشکان واجد شرایط اقدام نماید.

کلیه مراکز درمانی و پزشکان و دندانپزشکان طرف قرارداد با گروه نگین بر اساس مشخصه هایی از جمله:

دانشگاه محل تحصیل

سال فارغ التحصیلی

سال تاسیس مطب و سابقه فعالیت

بررسی اعتبار مجوزها و پروانه های پزشکی 

مالک بودن در محل طبابت

وضعیت ظاهری مطب یا مرکز درمانی 

میزان رضایت بیماران و مراجعان

نوع و کیفیت مواد مصرفی و تجهیزات مرکز درمانی بر اساس استانداردهای گروه نگین

کیفیت پاسخگویی کارکنان و کادر پذیرش

داشتن بیمه نامه مسئولیت حرفه ای پزشکان  

توسط تیم کارشناسان و پزشک معتمد این شرکت انتخاب و پس از یکدوره آزمایشی  به جمع مراکز طرف قرارداد با این گروه می پیوندند.

فرم همکاری با مراکز درمانی

مشاوره آنلاین