ردیف خدمات عمومی تعرفه گروه 1 تعرفه گروه2 تعرفه گروه 3
101 ویزیت، تشخیص و طرح درمان رایگان رایگان رایگان
102 رادیوگرافی پری اپیکال 77,000 97,000 116,000
103 رادیوگرافی بایت وینگ 77,000 97,000 116,000
104 درمان درای ساکت 154,000 193,000 231,000
105 شستشو و پانسمان درای ساکت هر جلسه 154,000 193,000 231,000
106 پانسمان دندان 57,000 72,000 86,000
107 باز کردن آبسه داخل دهــانی 185,000 231,000 277,000
108 بــاز کردن آبــسه خـارج دهــانی 528,000 660,000 792,000
109 کشــیدن تکـه شـکسـته تـاج دنـدان 154,000 193,000 231,000
110 بـخیه جــدا از جـراحـی 120,000 150,000 180,000
111 بـریـدن روکـش هـر واحـد 168,000 210,000 252,000
112 چســبانـدن روکــش هـر واحـد 128,000 160,000 191,000
113 در آوردن پیـن و پسـت داخـل کـانـال یـا پسـت و روکـش 154,000 193,000 231,000
114 سـاخـت انـواع عـادت شـکن، نایـت گـارد، تانـگ گـارد 1,144,000 1,430,000 1,716,000
115 جـا انـداخـتن دررفتـگـی فـک 154,000 193,000 231,000
116 نـصـب نـگین زیـبایـی 264,000 330,000 396,000
117 درمــان شـکستـگی فـک بـه روش جـراحـی بـاز 3,080,000 3,850,000 4,620,000
ردیف تـــرمـــیــم تعرفه گروه 1 تعرفه گروه2 تعرفه گروه 3
201 ترمیم یک سطحی (آمالگام) 600,000 750,000 900,000
202 ترمیم دو سطحی (آمالگام) 740,000 925,000 1,110,000
203 ترمیم سه سطحی mod (آمالگام) 880,000 1,100,000 1,320,000
204 بیلداپ آمالگام 1,000,000 1,250,000 1,500,000
205 آمالگام کلاس 5 616,000 770,000 924,000
206 پالپ کپ 240,000 300,000 360,000
207 ترمیم کامپوزیت یک سطحی 680,000 850,000 1,020,000
208 ترمیم کامپوزیت دو سطحی 814,000 1,018,000 1,221,000
209 ترمیم کامپوزیت سه سطحی 968,000 1,210,000 1,452,000
210 ترمیم کامپوزیت کلاس 5 700,000 875,000 1,050,000
211 ترمیم حفره مجزا یا کلاس 5 که به پرکردگی دیگری اضافه شود 320,000 400,000 480,000
212 بیلداپ کامپوزیت 1,056,000 1,320,000 1,584,000
213 پست فلزی سمان شونده 154,000 193,000 231,000
214 فایبر پست همراه با ترمیم کامپوزیت 1,254,000 1,568,000 1,881,000
215 کامپوزیت کلاس 3 مزیال 669,000 836,000 1,003,000
216 کامپوزیت کلاس 3 دیستال 669,000 836,000 1,003,000
217 کامپوزیت کلاس 3 مزیال و دیستال 880,000 1,100,000 1,320,000
218 کامپوزیت کلاس 4 مزیال 726,000 908,000 1,089,000
219 کامپوزیت کلاس 4 دیستال 726,000 908,000 1,089,000
220 کامپوزیت کلاس 4 مزیال و دیستال 960,000 1,200,000 1,440,000
221 کامپوزیت کلاس 3 مزیال و کلاس 4 دیستال 836,000 1,045,000 1,254,000
222 کامپوزیت کلاس 3 دیستال و کلاس 4 مزیال 836,000 1,045,000 1,254,000
223 کامپوزیت وینر و لامینت زیبایی مستقیم 1,276,000 1,595,000 1,914,000
224 شکستگی لبه انسیزال 660,000 825,000 990,000
225 ترمیم پرسلن در دهان بیمار 660,000 825,000 990,000
226 ترمیم شکستگی قدامی 3/1 تا نصف 1,012,000 1,265,000 1,518,000
227 بستن دیاستم قدامی 1,214,000 1,518,000 1,822,000
228 ترمیم پرسلن 572,000 715,000 858,000
229 اسپیلینت هر دندان 273,000 341,000 409,000
230 اسپیلینت هر فک 616,000 770,000 924,000
231 بلیچینگ یک فک (شیمیایی) 2,046,000 2,558,000 3,069,000
232 بلیچینگ یک فک (نوری) 2,552,000 3,190,000 3,828,000
233 بلیچینگ تک دندان (دندان اندو شده) جلسه نخست 770,000 963,000 1,155,000
234 بلیچینگ تک دندان (جلسه دوم به بعد) 508,000 636,000 763,000
235 پرکردن کانال با MTA 508,000 636,000 763,000
236 کف بندی زیر ترمیم با کلاس آنیوم 165,000 207,000 248,000
237 ترمیم شکستگی فیکس ریتینرروی دندان 165,000 207,000 248,000
238 فیکس ریتینر بعد از ارتودنسی هر فک 924,000 1,155,000 1,386,000
239 تصحیح طرح لبخند هر دندان بدون کامپوزیت (کانتورینگ) 165,000 207,000 248,000
ردیف ریشه (انــدو) تعرفه گروه 1 تعرفه گروه2 تعرفه گروه 3
301 درمان ریشه (1 کاناله) 620,000 775,000 930,000
302 درمان ریشه (2 کاناله) 1,000,000 1,250,000 1,500,000
303 درمان ریشه (3 کاناله) 1,360,000 1,700,000 2,040,000
304 درمان ریشه (4 کاناله) 1,800,000 2,250,000 2,700,000
305 پالپوتومی اورژانس جلسه اول عصب کشی 360,000 450,000 540,000
306 درمان پرفوریشن ریشه با  MTA 506,000 633,000 759,000
307 استفاده از کلسیم هیدروکساید داخل کانال 308,000 385,000 462,000
308 کانال اضافه 280,000 350,000 420,000
309 اندو 7 تک کاناله 940,000 1,175,000 1,410,000
310 اندو 7 دو کاناله 1,232,000 1,540,000 1,848,000
311 اندو 7 سه کاناله 1,600,000 2,000,000 2,400,000
312 هرکانال اضافه دندان 7 242,000 303,000 363,000
313 اندو 8 تک کاناله 1,012,000 1,265,000 1,518,000
314 اندو 8 دو کاناله 1,386,000 1,733,000 2,079,000
315 اندو 8 سه کاناله 1,716,000 2,145,000 2,574,000
316 هر کانال اضافه دندان 8 253,000 317,000 380,000
317 اندو مجدد تک کاناله 880,000 1,100,000 1,320,000
318 اندو مجدد دو کاناله 1,188,000 1,485,000 1,782,000
319 اندو مجدد سه کاناله 1,373,000 1,716,000 2,059,000
320 هر کانال اضافه مجدد 253,000 317,000 380,000
321 اندو مجدد دندان 7 یک کاناله 1,100,000 1,375,000 1,650,000
322 اندو مجدد دندان 7 دو کاناله 1,505,000 1,881,000 2,257,000
323 اندو مجدد دندان 7 سه کاناله 1,848,000 2,310,000 2,772,000
324 هر کانال اضافه دندان 7 مجدد 286,000 358,000 429,000
325 اندو مجدد دندان 8 یک کاناله 1,200,000 1,500,000 1,800,000
326 اندو مجدد دندان 8 دو کاناله 1,672,000 2,090,000 2,508,000
327 اندو مجدد دندان 8 سه کاناله 1,936,000 2,420,000 2,904,000
328 هر کانال اضافه دندان 8 مجدد 308,000 385,000 462,000
ردیف پـروتـز  (ثـابـت و متـحـرک) تعرفه گروه 1 تعرفه گروه2 تعرفه گروه 3
401 روکش PFM و پر، هر واحد (هزینه لابراتور افزوده میگردد) 1,980,000 2,475,000 2,970,000
402 هر واحد روکش تمام چینی، طلا، زیرکونیوم (هزینه لابراتور افزوده میگردد) 3,080,000 3,850,000 4,620,000
403 هر واحد پرسلن لامینیت FRC-EMAX (هزینه لابراتور افزوده میگردد) 2,552,000 3,190,000 3,828,000
404 روکش موقت فلزی یا اکریلی یا کامپوزیتی هر واحد 255,000 319,000 383,000
405 پست ریختگی (هزینه لابراتور افزوده میگردد) 1,012,000 1,265,000 1,518,000
406 اضافه کردن دندان به پروتز قبلی (هزینه لابراتور افزوده میگردد) 770,000 963,000 1,155,000
407 ترمیم روکش هر واحد (هزینه لابراتور افزوده میگردد) 506,000 633,000 759,000
408 پلاک کروم کبالت (هزینه لابراتور افزوده میگردد) 506,000 633,000 759,000
409 پلاک پارسیل تا 5 دندان (هزینه لابراتور افزوده میگردد) 2,360,000 2,950,000 3,540,000
410 پارسیل اکریلی تا سه دندان 1,320,000 1,650,000 1,980,000
411 افزودن یک دندان به پارسیل قدیمی 1,012,000 1,265,000 1,518,000
412 تعمیر دست دندان قدیمی شکسته 1,012,000 1,265,000 1,518,000
413 ریلاین هر فک با اکریل پختگی سخت 1,200,000 1,500,000 1,800,000
414 ریلاین هر فک با اکریل پختگی  نرم 1,400,000 1,750,000 2,100,000
415 ریلاین هر فک با اکریل فوری نرم 1,122,000 1,403,000 1,683,000
416 ریلاین و ریبیس لثه نرم (هزینه لابراتور افزوده میگردد) 1,320,000 1,650,000 1,980,000
417 باراتچمنت یا بال اتچمنت برای دو دندان طبیعی 1,034,000 1,293,000 1,551,000
418 مری لند بریج 2,000,000 2,500,000 3,000,000
419 اصلاح اکلوژن 462,000 578,000 693,000
420 دست دندان مصنوعی کامل (هزینه لابراتور افزوده میگردد) 8,800,000 11,000,000 13,200,000
ردیف لـثـه (پــریـــو) تعرفه گروه 1 تعرفه گروه2 تعرفه گروه 3
501 جرمگیری کامل (هر دو فک) 600,000 750,000 900,000
502 بروساژ (هر دو فک) 160,000 200,000 240,000
503 فرنکتومی 1,056,000 1,320,000 1,584,000
504 آلوئولوپلاستی 4/1 دهان 1,000,000 1,250,000 1,500,000
505 ژنژیوکتومی 3/1 فک 1,540,000 1,925,000 2,310,000
506 وستیبولوپلاستی 4/1 دندان 1,276,000 1,595,000 1,914,000
507 وستیبولوپلاستی یک دندان (افرایش طول تاج) 880,000 1,100,000 1,320,000
508 جراحی کراون لنث هر دندان اضافه مجاور 462,000 578,000 693,000
509 جراحی حذف پاکت یک دندان 528,000 660,000 792,000
510 جراحی حذف پاکت نصف فک 1,540,000 1,925,000 2,310,000
511 جراحی حذف پاکت یک فک 2,596,000 3,245,000 3,894,000
512 دیستال وج به تنهایی 462,000 578,000 693,000
513 جراحی اپیکوقدامی 1,056,000 1,320,000 1,584,000
514 جراحی اپیکو خلفی یک ریشه 1,188,000 1,485,000 1,782,000
515 جراحی اپیکو خلفی دو ریشه 1,540,000 1,925,000 2,310,000
516 جراحی اپیکو خلفی سه ریشه 1,892,000 2,365,000 2,838,000
517 گرفت هر دندان آزاد یا پایه دار 1,804,000 2,255,000 2,706,000
ردیف جــراحـــی و کــشیــدن تعرفه گروه 1 تعرفه گروه2 تعرفه گروه 3
601 کشیدن دندان قدامی (ا و 2) 288,000 361,000 433,000
602 کشیدن دندان 3 و پرمولر 247,000 309,000 371,000
603 کشیدن دندان مولر 288,000 361,000 433,000
604 بیرون آوردن ریشه قدامی 433,000 541,000 649,000
605 کشیدن دندان دائمی خلفی 400,000 500,000 600,000
606 بیرون آوردن ریشه خلفی 400,000 500,000 600,000
607 جراحی ریشه نهفته در نسج نرم 720,000 900,000 1,080,000
608 جراحی ریشه نهفته در نسج سخت 1,200,000 1,500,000 1,800,000
609 کشیدن دندان عقل فک بالا 412,000 515,000 618,000
610 کشیدن دندان عقل فک پایین 536,000 670,000 803,000
611 جراحی نیمه نهفته عقل 800,000 1,000,000 1,200,000
612 جراحی نهفته عقل 1,440,000 1,800,000 2,160,000
613 جراحی بستن سینوس کوچک 800,000 1,000,000 1,200,000
614 جراحی بستن سینوس بزرگ 1,200,000 1,500,000 1,800,000
615 جراحی نیمه نهفته کانین 880,000 1,100,000 1,320,000
616 جراحی نهفته کانین 1,600,000 2,000,000 2,400,000
617 فرنوتومی 462,000 578,000 693,000
618 خارج کردن تومور یا کیست در نسج نرم 770,000 963,000 1,155,000
619 استئوتومی و آلوگرافت استخوان 1,320,000 1,650,000 1,980,000
620 اپولیس 528,000 660,000 792,000
621 الکتروسرجری 640,000 800,000 960,000
622 اکسپوز کردن دندان برای ارتودنسی نسج نرم 640,000 800,000 960,000
623 اکسپوز کردن دندان برای اتودنسی نسج سخت 1,120,000 1,400,000 1,680,000
624 فرنوپلاستی زبان 1,034,000 1,293,000 1,551,000
625 باز کردن آرچ بار 600,000 750,000 900,000
ردیف ایــمـپلـنــت تعرفه گروه 1 تعرفه گروه2 تعرفه گروه 3
701 ایمپلنت با مواد مصرفی و تجهیزات کره ای 15,000,000 15,000,000 15,000,000
702 ایمپلنت با مواد مصرفی و تجهیزات آلمانی یا فرانسوی 18,000,000 18,000,000 18,000,000
703 ایمپلنت با مواد مصرفی و تجهیزات سوییسی 22,000,000 22,000,000 22,000,000
ردیف ارتـودنـسـی تعرفه گروه 1 تعرفه گروه2 تعرفه گروه 3
801 ارتودنسی ثابت یک فک (بدون نیاز به جراحی فک، همراه با نگهدارنده متحرک) 16,000,000 20,000,000 24,000,000
802 ارتودنسی ثابت دو فک (بدون نیاز به جراحی فک، همراه با نگهدارنده متحرک) 28,000,000 35,000,000 42,000,000
803 قراردادن دندان نهفته در قوس دندانی (اولین دندان) 1,276,000 1,595,000 1,914,000
804 قرار دادن دندان نهفته در قوس دندانی (به ازای هر دندان اضافه) 660,000 825,000 990,000
805 ارتودنسی متحرک یک فک همراه با وسیله خارج دهانی 5,200,000 6,500,000 7,800,000
806 ارتودنسی پیشگیری بدون appliance  هر جلسه ویزیت 132,000 165,000 198,000
807 نصب بند بر روی 4 دندان هفت 720,000 900,000 1,080,000
808 شکستن هر بند یا براکت (نصب مجدد) 207,000 259,000 310,000
809 شکستن هر پلاک (تعبیه مجدد) 720,000 900,000 1,080,000
810 تعبیه مجدد هدگیر شکسته 720,000 900,000 1,080,000
811 شکستن Face mask7 (تعبیه مجدد) 880,000 1,100,000 1,320,000
812 اکسپنشن هر فک با وسایل ثابت 2,000,000 2,500,000 3,000,000
ردیف کودکان تعرفه گروه 1 تعرفه گروه2 تعرفه گروه 3
901 کشیدن دندان شیری قدامی 220,000 275,000 330,000
902 کشیدن دندان شیری خلفی 300,000 375,000 450,000
903 فلوراید تراپی هر فک 288,000 361,000 433,000
904 فیشور سیلنت هر دندان 400,000 500,000 600,000
905 روکش استیل sscrown (هزینه لابراتور افزوده میگردد) 1,000,000 1,250,000 1,500,000
906 پالپوتومی 400,000 500,000 600,000
907 پالپکتومی دندان شیری قدامی 600,000 750,000 900,000
908 پالپکتومی دندان شیری خلفی 792,000 990,000 1,188,000
909 ساخت انواع فضا نگهدارنده (هزینه لابراتور افزوده میگردد) 1,080,000 1,350,000 1,620,000
910 ترمیم 1 سطحی آمالگام 660,000 825,000 990,000
911 ترمیم 2 سطحی آمالگام 792,000 990,000 1,188,000
912 ترمیم 3 سطحی آمالگام 880,000 1,100,000 1,320,000
913 ترمیم بازسازی کامل تاج فلزی (بیلداپ) 942,000 1,177,000 1,412,000
914 ترمیم 1 سطحی کامپوزیت نوری 770,000 963,000 1,155,000
915 ترمیم 2 سطحی کامپوزیت نوری 880,000 1,100,000 1,320,000
916 ترمیم 3 سطحی کامپوزیت نوری 1,080,000 1,350,000 1,620,000
917 ترمیم بازسازی تاج نوری (بیلداپ) 1,078,000 1,348,000 1,617,000

 

 

مشاوره آنلاین