ردیف خدمات عمومی تعرفه گروه2
101 ویزیت، تشخیص و طرح درمان رایگان
102 رادیوگرافی پری اپیکال 97,000
103 رادیوگرافی بایت وینگ 97,000
104 درمان درای ساکت 193,000
105 شستشو و پانسمان درای ساکت هر جلسه 193,000
106 پانسمان دندان 72,000
107 باز کردن آبسه داخل دهــانی 231,000
108 بــاز کردن آبــسه خـارج دهــانی 660,000
109 کشــیدن تکـه شـکسـته تـاج دنـدان 193,000
110 بـخیه جــدا از جـراحـی 150,000
111 بـریـدن روکـش هـر واحـد 210,000
112 چســبانـدن روکــش هـر واحـد 160,000
113 در آوردن پیـن و پسـت داخـل کـانـال یـا پسـت و روکـش 193,000
114 سـاخـت انـواع عـادت شـکن، نایـت گـارد، تانـگ گـارد 1,430,000
115 جـا انـداخـتن دررفتـگـی فـک 193,000
116 نـصـب نـگین زیـبایـی 330,000
117 درمــان شـکستـگی فـک بـه روش جـراحـی بـاز 3,850,000
ردیف تـــرمـــیــم تعرفه گروه2
201 ترمیم یک سطحی (آمالگام) 750,000
202 ترمیم دو سطحی (آمالگام) 925,000
203 ترمیم سه سطحی mod (آمالگام) 1,100,000
204 بیلداپ آمالگام 1,250,000
205 آمالگام کلاس 5 770,000
206 پالپ کپ 300,000
207 ترمیم کامپوزیت یک سطحی 850,000
208 ترمیم کامپوزیت دو سطحی 1,018,000
209 ترمیم کامپوزیت سه سطحی 1,210,000
210 ترمیم کامپوزیت کلاس 5 875,000
211 ترمیم حفره مجزا یا کلاس 5 که به پرکردگی دیگری اضافه شود 400,000
212 بیلداپ کامپوزیت 1,320,000
213 پست فلزی سمان شونده 193,000
214 فایبر پست همراه با ترمیم کامپوزیت 1,568,000
215 کامپوزیت کلاس 3 مزیال 836,000
216 کامپوزیت کلاس 3 دیستال 836,000
217 کامپوزیت کلاس 3 مزیال و دیستال 1,100,000
218 کامپوزیت کلاس 4 مزیال 908,000
219 کامپوزیت کلاس 4 دیستال 908,000
220 کامپوزیت کلاس 4 مزیال و دیستال 1,200,000
221 کامپوزیت کلاس 3 مزیال و کلاس 4 دیستال 1,045,000
222 کامپوزیت کلاس 3 دیستال و کلاس 4 مزیال 1,045,000
223 کامپوزیت وینر و لامینت زیبایی مستقیم 1,595,000
224 شکستگی لبه انسیزال 825,000
225 ترمیم پرسلن در دهان بیمار 825,000
226 ترمیم شکستگی قدامی 3/1 تا نصف 1,265,000
227 بستن دیاستم قدامی 1,518,000
228 ترمیم پرسلن 715,000
229 اسپیلینت هر دندان 341,000
230 اسپیلینت هر فک 770,000
231 بلیچینگ یک فک (شیمیایی) 2,558,000
232 بلیچینگ یک فک (نوری) 3,190,000
233 بلیچینگ تک دندان (دندان اندو شده) جلسه نخست 963,000
234 بلیچینگ تک دندان (جلسه دوم به بعد) 636,000
235 پرکردن کانال با MTA 636,000
236 کف بندی زیر ترمیم با کلاس آنیوم 207,000
237 ترمیم شکستگی فیکس ریتینرروی دندان 207,000
238 فیکس ریتینر بعد از ارتودنسی هر فک 1,155,000
239 تصحیح طرح لبخند هر دندان بدون کامپوزیت (کانتورینگ) 207,000
ردیف ریشه (انــدو) تعرفه گروه2
301 درمان ریشه (1 کاناله) 775,000
302 درمان ریشه (2 کاناله) 1,250,000
303 درمان ریشه (3 کاناله) 1,700,000
304 درمان ریشه (4 کاناله) 2,250,000
305 پالپوتومی اورژانس جلسه اول عصب کشی 450,000
306 درمان پرفوریشن ریشه با  MTA 633,000
307 استفاده از کلسیم هیدروکساید داخل کانال 385,000
308 کانال اضافه 350,000
309 اندو 7 تک کاناله 1,175,000
310 اندو 7 دو کاناله 1,540,000
311 اندو 7 سه کاناله 2,000,000
312 هرکانال اضافه دندان 7 303,000
313 اندو 8 تک کاناله 1,265,000
314 اندو 8 دو کاناله 1,733,000
315 اندو 8 سه کاناله 2,145,000
316 هر کانال اضافه دندان 8 317,000
317 اندو مجدد تک کاناله 1,100,000
318 اندو مجدد دو کاناله 1,485,000
319 اندو مجدد سه کاناله 1,716,000
320 هر کانال اضافه مجدد 317,000
321 اندو مجدد دندان 7 یک کاناله 1,375,000
322 اندو مجدد دندان 7 دو کاناله 1,881,000
323 اندو مجدد دندان 7 سه کاناله 2,310,000
324 هر کانال اضافه دندان 7 مجدد 358,000
325 اندو مجدد دندان 8 یک کاناله 1,500,000
326 اندو مجدد دندان 8 دو کاناله 2,090,000
327 اندو مجدد دندان 8 سه کاناله 2,420,000
328 هر کانال اضافه دندان 8 مجدد 385,000
ردیف پـروتـز  (ثـابـت و متـحـرک) تعرفه گروه2
401 روکش PFM و پر، هر واحد (هزینه لابراتور افزوده میگردد) 2,475,000
402 هر واحد روکش تمام چینی، طلا، زیرکونیوم (هزینه لابراتور افزوده میگردد) 3,850,000
403 هر واحد پرسلن لامینیت FRC-EMAX (هزینه لابراتور افزوده میگردد) 3,190,000
404 روکش موقت فلزی یا اکریلی یا کامپوزیتی هر واحد 319,000
405 پست ریختگی (هزینه لابراتور افزوده میگردد) 1,265,000
406 اضافه کردن دندان به پروتز قبلی (هزینه لابراتور افزوده میگردد) 963,000
407 ترمیم روکش هر واحد (هزینه لابراتور افزوده میگردد) 633,000
408 پلاک کروم کبالت (هزینه لابراتور افزوده میگردد) 633,000
409 پلاک پارسیل تا 5 دندان (هزینه لابراتور افزوده میگردد) 2,950,000
410 پارسیل اکریلی تا سه دندان 1,650,000
411 افزودن یک دندان به پارسیل قدیمی 1,265,000
412 تعمیر دست دندان قدیمی شکسته 1,265,000
413 ریلاین هر فک با اکریل پختگی سخت 1,500,000
414 ریلاین هر فک با اکریل پختگی  نرم 1,750,000
415 ریلاین هر فک با اکریل فوری نرم 1,403,000
416 ریلاین و ریبیس لثه نرم (هزینه لابراتور افزوده میگردد) 1,650,000
417 باراتچمنت یا بال اتچمنت برای دو دندان طبیعی 1,293,000
418 مری لند بریج 2,500,000
419 اصلاح اکلوژن 578,000
420 دست دندان مصنوعی کامل (هزینه لابراتور افزوده میگردد) 11,000,000
ردیف لـثـه (پــریـــو) تعرفه گروه2
501 جرمگیری کامل (هر دو فک) 750,000
502 بروساژ (هر دو فک) 200,000
503 فرنکتومی 1,320,000
504 آلوئولوپلاستی 4/1 دهان 1,250,000
505 ژنژیوکتومی 3/1 فک 1,925,000
506 وستیبولوپلاستی 4/1 دندان 1,595,000
507 وستیبولوپلاستی یک دندان (افرایش طول تاج) 1,100,000
508 جراحی کراون لنث هر دندان اضافه مجاور 578,000
509 جراحی حذف پاکت یک دندان 660,000
510 جراحی حذف پاکت نصف فک 1,925,000
511 جراحی حذف پاکت یک فک 3,245,000
512 دیستال وج به تنهایی 578,000
513 جراحی اپیکوقدامی 1,320,000
514 جراحی اپیکو خلفی یک ریشه 1,485,000
515 جراحی اپیکو خلفی دو ریشه 1,925,000
516 جراحی اپیکو خلفی سه ریشه 2,365,000
517 گرفت هر دندان آزاد یا پایه دار 2,255,000
ردیف جــراحـــی و کــشیــدن تعرفه گروه2
601 کشیدن دندان قدامی (ا و 2) 361,000
602 کشیدن دندان 3 و پرمولر 309,000
603 کشیدن دندان مولر 361,000
604 بیرون آوردن ریشه قدامی 541,000
605 کشیدن دندان دائمی خلفی 500,000
606 بیرون آوردن ریشه خلفی 500,000
607 جراحی ریشه نهفته در نسج نرم 900,000
608 جراحی ریشه نهفته در نسج سخت 1,500,000
609 کشیدن دندان عقل فک بالا 515,000
610 کشیدن دندان عقل فک پایین 670,000
611 جراحی نیمه نهفته عقل 1,000,000
612 جراحی نهفته عقل 1,800,000
613 جراحی بستن سینوس کوچک 1,000,000
614 جراحی بستن سینوس بزرگ 1,500,000
615 جراحی نیمه نهفته کانین 1,100,000
616 جراحی نهفته کانین 2,000,000
617 فرنوتومی 578,000
618 خارج کردن تومور یا کیست در نسج نرم 963,000
619 استئوتومی و آلوگرافت استخوان 1,650,000
620 اپولیس 660,000
621 الکتروسرجری 800,000
622 اکسپوز کردن دندان برای ارتودنسی نسج نرم 800,000
623 اکسپوز کردن دندان برای اتودنسی نسج سخت 1,400,000
624 فرنوپلاستی زبان 1,293,000
625 باز کردن آرچ بار 750,000
ردیف ایــمـپلـنــت تعرفه گروه2
701 ایمپلنت با مواد مصرفی و تجهیزات کره ای 15,000,000
702 ایمپلنت با مواد مصرفی و تجهیزات آلمانی یا فرانسوی 18,000,000
703 ایمپلنت با مواد مصرفی و تجهیزات سوییسی 22,000,000
ردیف ارتـودنـسـی تعرفه گروه2
801 ارتودنسی ثابت یک فک (بدون نیاز به جراحی فک، همراه با نگهدارنده متحرک) 20,000,000
802 ارتودنسی ثابت دو فک (بدون نیاز به جراحی فک، همراه با نگهدارنده متحرک) 35,000,000
803 قراردادن دندان نهفته در قوس دندانی (اولین دندان) 1,595,000
804 قرار دادن دندان نهفته در قوس دندانی (به ازای هر دندان اضافه) 825,000
805 ارتودنسی متحرک یک فک همراه با وسیله خارج دهانی 6,500,000
806 ارتودنسی پیشگیری بدون appliance  هر جلسه ویزیت 165,000
807 نصب بند بر روی 4 دندان هفت 900,000
808 شکستن هر بند یا براکت (نصب مجدد) 259,000
809 شکستن هر پلاک (تعبیه مجدد) 900,000
810 تعبیه مجدد هدگیر شکسته 900,000
811 شکستن Face mask7 (تعبیه مجدد) 1,100,000
812 اکسپنشن هر فک با وسایل ثابت 2,500,000
ردیف کودکان تعرفه گروه2
901 کشیدن دندان شیری قدامی 275,000
902 کشیدن دندان شیری خلفی 375,000
903 فلوراید تراپی هر فک 361,000
904 فیشور سیلنت هر دندان 500,000
905 روکش استیل sscrown (هزینه لابراتور افزوده میگردد) 1,250,000
906 پالپوتومی 500,000
907 پالپکتومی دندان شیری قدامی 750,000
908 پالپکتومی دندان شیری خلفی 990,000
909 ساخت انواع فضا نگهدارنده (هزینه لابراتور افزوده میگردد) 1,350,000
910 ترمیم 1 سطحی آمالگام 825,000
911 ترمیم 2 سطحی آمالگام 990,000
912 ترمیم 3 سطحی آمالگام 1,100,000
913 ترمیم بازسازی کامل تاج فلزی (بیلداپ) 1,177,000
914 ترمیم 1 سطحی کامپوزیت نوری 963,000
915 ترمیم 2 سطحی کامپوزیت نوری 1,100,000
916 ترمیم 3 سطحی کامپوزیت نوری 1,350,000
917 ترمیم بازسازی تاج نوری (بیلداپ) 1,348,000
مشاوره آنلاین