((کلیه قیمتها به ریال است))

شناسه خدمات عمومی تعرفه 229 اسپیلینت هر دندان 273,000
101 ویزیت، تشخیص و طرح درمان رایگان 230 اسپیلینت هر فک 616,000
102 رادیوگرافی پری اپیکال 77,000 231 بلیچینگ یک فک (شیمیایی) 2,046,000
103 رادیوگرافی بایت وینگ 77,000 232 بلیچینگ یک فک (نوری) 2,552,000
104 درمان درای ساکت 154,000 233 بلیچینگ تک دندان (دندان اندو شده) جلسه نخست 770,000
105 شستشو و پانسمان درای ساکت هر جلسه 154,000 234 بلیچینگ تک دندان (جلسه دوم به بعد) 508,000
106 پانسمان دندان 57,000 235 پرکردن کانال با MTA 508,000
107 باز کردن آبسه داخل دهــانی 185,000 236 کف بندی زیر ترمیم با کلاس آنیوم 165,000
108 بــاز کردن آبــسه خـارج دهــانی 528,000 237 ترمیم شکستگی فیکس ریتینرروی دندان 165,000
109 کشــیدن تکـه شـکسـته تـاج دنـدان 154,000 238 فیکس ریتینر بعد از ارتودنسی هر فک 924,000
110 بـخیه جــدا از جـراحـی 120,000 239 تصحیح طرح لبخند هر دندان بدون کامپوزیت (کانتورینگ) 165,000
111 بـریـدن روکـش هـر واحـد 168,000 شناسه ریشه (انــدو) تعرفه 
112 چســبانـدن روکــش هـر واحـد 128,000 301 درمان ریشه (1 کاناله) 590,000
113 در آوردن پیـن و پسـت داخـل کـانـال یـا پسـت و روکـش 154,000 302 درمان ریشه (2 کاناله) 1,050,000
114 سـاخـت انـواع عـادت شـکن، نایـت گـارد، تانـگ گـارد 1,144,000 303 درمان ریشه (3 کاناله) 1,360,000
115 جـا انـداخـتن دررفتـگـی فـک 154,000 304 درمان ریشه (4 کاناله) 1,800,000
116 نـصـب نـگین زیـبایـی 264,000 305 پالپوتومی اورژانس جلسه اول عصب کشی 360,000
117 درمــان شـکستـگی فـک بـه روش جـراحـی بـاز 3,080,000 306 درمان پرفوریشن ریشه با  MTA 506,000
شناسه تـــرمـــیــم تعرفه 307 استفاده از کلسیم هیدروکساید داخل کانال 308,000
201 ترمیم یک سطحی (آمالگام) 490,000 308 کانال اضافه 280,000
202 ترمیم دو سطحی (آمالگام) 690,000 309 اندو 7 تک کاناله 940,000
203 ترمیم سه سطحی mod (آمالگام) 790,000 310 اندو 7 دو کاناله 1,232,000
204 بیلداپ آمالگام 990,000 311 اندو 7 سه کاناله 1,600,000
205 آمالگام کلاس 5 616,000 312 هرکانال اضافه دندان 7 242,000
206 پالپ کپ 240,000 313 اندو 8 تک کاناله 1,012,000
207 ترمیم کامپوزیت یک سطحی 550,000 314 اندو 8 دو کاناله 1,386,000
208 ترمیم کامپوزیت دو سطحی 750,000 315 اندو 8 سه کاناله 1,716,000
209 ترمیم کامپوزیت سه سطحی 890,000 316 هر کانال اضافه دندان 8 253,000
210 ترمیم کامپوزیت کلاس 5 700,000 317 اندو مجدد تک کاناله 880,000
211 ترمیم حفره مجزا یا کلاس 5 افزون بر پرکردگی دیگر 320,000 318 اندو مجدد دو کاناله 1,188,000
212 بیلداپ کامپوزیت 1,056,000 319 اندو مجدد سه کاناله 1,373,000
213 پست فلزی سمان شونده 154,000 320 هر کانال اضافه مجدد 253,000
214 فایبر پست همراه با ترمیم کامپوزیت 1,254,000 321 اندو مجدد دندان 7 یک کاناله 1,100,000
215 کامپوزیت کلاس 3 مزیال 669,000 322 اندو مجدد دندان 7 دو کاناله 1,505,000
216 کامپوزیت کلاس 3 دیستال 669,000 323 اندو مجدد دندان 7 سه کاناله 1,848,000
217 کامپوزیت کلاس 3 مزیال و دیستال 880,000 324 هر کانال اضافه دندان 7 مجدد 286,000
218 کامپوزیت کلاس 4 مزیال 726,000 325 اندو مجدد دندان 8 یک کاناله 1,200,000
219 کامپوزیت کلاس 4 دیستال 726,000 326 اندو مجدد دندان 8 دو کاناله 1,672,000
220 کامپوزیت کلاس 4 مزیال و دیستال 960,000 327 اندو مجدد دندان 8 سه کاناله 1,936,000
221 کامپوزیت کلاس 3 مزیال و کلاس 4 دیستال 836,000 328 هر کانال اضافه دندان 8 مجدد 308,000
222 کامپوزیت کلاس 3 دیستال و کلاس 4 مزیال 836,000 شناسه پـروتـز  (ثـابـت و متـحـرک)  تعرفه
223 کامپوزیت وینر و لامینت زیبایی مستقیم 1,276,000 401 روکش PFM و پر، هر واحد (هزینه لابراتور افزوده میگردد) 1,980,000
224 شکستگی لبه انسیزال 660,000 402 هر واحد روکش تمام چینی، طلا، زیرکونیوم بدون هزینه لابراتور 3,080,000
225 ترمیم پرسلن در دهان بیمار 660,000 403 هر واحد پرسلن لامینیت FRC-EMAX بدون هزینه لابراتور 2,200,000
226 ترمیم شکستگی قدامی 3/1 تا نصف 1,012,000 404 روکش موقت فلزی یا اکریلی یا کامپوزیتی هر واحد 255,000
227 بستن دیاستم قدامی 1,214,000 405 پست ریختگی (هزینه لابراتور افزوده میگردد) 1,012,000
228 ترمیم پرسلن 572,000 406 اضافه کردن دندان به پروتز قبلی (هزینه لابراتور افزوده میگردد) 770,000
407 ترمیم روکش هر واحد (هزینه لابراتور افزوده میگردد) 506,000 615 جراحی نیمه نهفته کانین 880,000
408 پلاک کروم کبالت (هزینه لابراتور افزوده میگردد) 506,000 616 جراحی نهفته کانین 1,600,000
409 پلاک پارسیل تا 5 دندان (هزینه لابراتور افزوده میگردد) 2,360,000 617 فرنوتومی 462,000
410 پارسیل اکریلی تا سه دندان 1,320,000 618 خارج کردن تومور یا کیست در نسج نرم 770,000
411 افزودن یک دندان به پارسیل قدیمی 1,012,000 619 استئوتومی و آلوگرافت استخوان 1,320,000
412 تعمیر دست دندان قدیمی شکسته 1,012,000 620 اپولیس 528,000
413 ریلاین هر فک با اکریل پختگی سخت 1,200,000 621 الکتروسرجری 640,000
414 ریلاین هر فک با اکریل پختگی  نرم 1,400,000 622 اکسپوز کردن دندان برای ارتودنسی نسج نرم 640,000
415 ریلاین هر فک با اکریل فوری نرم 1,122,000 623 اکسپوز کردن دندان برای اتودنسی نسج سخت 1,120,000
416 ریلاین و ریبیس لثه نرم (هزینه لابراتور افزوده میگردد) 1,320,000 624 فرنوپلاستی زبان 1,034,000
417 باراتچمنت یا بال اتچمنت برای دو دندان طبیعی 1,034,000 625 باز کردن آرچ بار 600,000
418 مری لند بریج 2,000,000 شناسه ایــمـپلـنــت تعرفه
419 اصلاح اکلوژن 462,000 701 ایمپلنت با مواد مصرفی و تجهیزات کره ای 12,000,000
420 دست دندان مصنوعی کامل (هزینه لابراتور افزوده میگردد) 8,800,000 702 ایمپلنت با مواد مصرفی و تجهیزات آلمانی یا فرانسوی 15,800,000
شناسه لـثـه (پــریـــو) تعرفه 703 ایمپلنت با مواد مصرفی و تجهیزات سوییسی 17,000,000
501 جرمگیری کامل (هر دو فک) 600,000 704 ایمپلنت با مواد مصرفی و تجهیزات آمریکایی 18,500,000
502 بروساژ (هر دو فک) 160,000 شناسه ارتــدنــسـی تعرفه
503 فرنکتومی 1,056,000 801 ارتدنسی ثابت یک فک (بدون نیاز به جراحی با نگهدارنده متحرک) 16,000,000
504 آلوئولوپلاستی 4/1 دهان  1,000,000 802 ارتدنسی ثابت دو فک (بدون نیاز به جراحی با نگهدارنده متحرک) 28,000,000
505 ژنژیوکتومی 3/1 فک 1,540,000 803 قراردادن دندان نهفته در قوس دندانی (اولین دندان) 1,276,000
506 وستیبولوپلاستی 4/1 دندان 1,276,000 804 قرار دادن دندان نهفته در قوس دندانی (به ازای هر دندان اضافه) 660,000
507 وستیبولوپلاستی یک دندان (افرایش طول تاج) 880,000 805 ارتودنسی متحرک یک فک همراه با وسیله خارج دهانی 5,200,000
508 جراحی کراون لنث هر دندان اضافه مجاور 462,000 806 ارتودنسی پیشگیری بدون appliance  هر جلسه ویزیت 132,000
509 جراحی حذف پاکت یک دندان 528,000 807 نصب بند بر روی 4 دندان هفت 720,000
510 جراحی حذف پاکت نصف فک 1,540,000 808 شکستن هر بند یا براکت (نصب مجدد) 207,000
511 جراحی حذف پاکت یک فک 2,596,000 809 شکستن هر پلاک (تعبیه مجدد) 720,000
512 دیستال وج به تنهایی 462,000 810 تعبیه مجدد هدگیر شکسته 720,000
513 جراحی اپیکوقدامی 1,056,000 811 شکستن Face mask7 (تعبیه مجدد) 880,000
514 جراحی اپیکو خلفی یک ریشه 1,188,000 812 اکسپنشن هر فک با وسایل ثابت 2,000,000
515 جراحی اپیکو خلفی دو ریشه 1,540,000 شناسه کودکان تعرفه
516 جراحی اپیکو خلفی سه ریشه 1,892,000 901 کشیدن دندان شیری قدامی 220,000
517 گرفت هر دندان آزاد یا پایه دار 1,804,000 902 کشیدن دندان شیری خلفی 300,000
شناسه جــراحـــی و کــشیــدن   تعرفه 903 فلوراید تراپی هر فک 288,000
601 کشیدن دندان قدامی (ا و 2) 288,000 904 فیشور سیلنت هر دندان 400,000
602 کشیدن دندان 3 و پرمولر 247,000 905 روکش استیل sscrown (هزینه لابراتور افزوده میگردد) 1,000,000
603 کشیدن دندان مولر 288,000 906 پالپوتومی 400,000
604 بیرون آوردن ریشه قدامی 433,000 907 پالپکتومی دندان شیری قدامی 600,000
605 کشیدن دندان دائمی خلفی 400,000 908 پالپکتومی دندان شیری خلفی 792,000
606 بیرون آوردن ریشه خلفی 320,000 909 ساخت انواع فضا نگهدارنده (هزینه لابراتور افزوده میگردد) 1,080,000
607 جراحی ریشه نهفته در نسج نرم 690,000 910 ترمیم 1 سطحی آمالگام 580,000
608 جراحی ریشه نهفته در نسج سخت 1,180,000 911 ترمیم 2 سطحی آمالگام 780,000
609 کشیدن دندان عقل فک بالا 412,000 912 ترمیم 3 سطحی آمالگام 880,000
610 کشیدن دندان عقل فک پایین   536,000 913 ترمیم بازسازی کامل تاج فلزی (بیلداپ) 942,000
611 جراحی نیمه نهفته عقل 800,000 914 ترمیم 1 سطحی کامپوزیت نوری 770,000
612 جراحی نهفته عقل 1,440,000 915 ترمیم 2 سطحی کامپوزیت نوری 880,000
613 جراحی بستن سینوس کوچک 800,000 916 ترمیم 3 سطحی کامپوزیت نوری 1,080,000
614 جراحی بستن سینوس بزرگ 1,200,000 917 ترمیم بازسازی تاج نوری (بیلداپ) 1,078,000
مشاوره آنلاین